Verkoopsvoorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.


2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.


3. De oplevering is in overeenkomst met de klant en bij oplevering zal een document voor voltooiing ondertekend worden.


4. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na oplevering.


5. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum.


6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.


7. Creathings BVBA behoud de intellectuele eigendomsrechten tenzij ander bepaald in het contract.


8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.


9. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.


10. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.


11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Halle-Vilvoorde.